bnn123的编程乐园——梦开始的地方

你好,此站是本人学习计算机编程的实验站,本人正在学习C,C++,算法,人工智能,python,java, PHP,CSS,HTML5,欢迎交流!

欢迎与我交流
Email: 88523295@qq.com

--------------------------------------------------  

生活是不公平的,你要去适应它。

这个世界并不会在意你的自尊,而是要求你在自我感觉良好之前先有所成就。

刚从学校走出来时你不可能一个月挣6万美圆,更不会成为哪家公司的副总裁,还拥有一部汽车,直到你将这些都挣到手的那一天。

有时你会困惑,静静听自然的声音,你可能会发现真实的自己。
 
Baidu


友情链接: 彭湖湾   Scott Hanselman   Discuss Desk   filebox   dd   bbs   phpMyAdmin   testmysql.php   phpinfo.php  


(C)bnn123 鄂ICP备18027292号-1